مشاوره آنلاین و نوبت دهی پزشکان همدرد اول
مشاوره آنلاین و نوبــــت دهـی پزشکــــــــان

بهترین بیمارستان ارتوپدی تهران

بیمارستان ارتوپدی تهران

توجه داشته باشید که اغلب آسیب های ارتوپدی مانند شکستگی های دست، انگشتان دست، انگشتان پا و اغلب زخمها و بریدگی ها در کلینیک های ارتوپدی قابل درمان بوده و نیازی معمولا به مراجعه به بیمارستان نمی باشد. بیمارستانها معمولا کلیه خدمات درمانی را انجام میدهند و بیمارستانی که مخصوص برای ارتوپدی باشد و سایر رشته ها و بخش ها را نداشته باشد وجود ندارد. با این وجود برخی بیمارستان های دولتی مانند بیمارستان اختر و یا بیمارستان سینا بخش ارتوپدی بزرگتری دارند. ولی همانگونه که اشاره شد اغلب خدمات بهتر و کاملتری در بخش خصوصی و کلینیک های ارتوپدی قابل دریافت است. برخی از بزرگترین کلینیک های ارتوپدی در ادامه اورده شده است.

هم
درد
اول
.
.
.