برای غده زیر بغل به چه دکتری مراجعه کنیم
تاریخ انتشار : 1400/02/01 بازدید : 177

برای غده زیر بغل به چه دکتری مراجعه کنیم


پزشکان مرتبط

:: جراح عمومی

دکتر دکتر سید حمزه موسوی
(0)

دکتر دکتر سید حمزه موسوی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر علیرضا کلانتر معتمدی
(0)

دکتر دکتر علیرضا کلانتر معتمدی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر حمیرا هوشمند
(0)

دکتر دکتر حمیرا هوشمند

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر مهدی سلیمی
(0)

دکتر دکتر مهدی سلیمی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر کرامت اله ترابی
(0)

دکتر دکتر کرامت اله ترابی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر اعظم خراسانی
(0)

دکتر دکتر اعظم خراسانی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر کوروش قنبرزاده
(0)

دکتر دکتر کوروش قنبرزاده

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر نادر غضنفری
(0)

دکتر دکتر نادر غضنفری

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر ماهرخ دائمی
(0)

دکتر دکتر ماهرخ دائمی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر احمد تاج الدین
(0)

دکتر دکتر احمد تاج الدین

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر فرهاد موسی زاده
(0)

دکتر دکتر فرهاد موسی زاده

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر سهراب مرادی بجستانی
(0)

دکتر دکتر سهراب مرادی بجستانی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر مهدی جعفری نیا
(0)

دکتر دکتر مهدی جعفری نیا

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر مسعود حقیقی کیان
(0)

دکتر دکتر مسعود حقیقی کیان

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر دکتر زهره داورزنی
(0)

دکتر دکتر زهره داورزنی

پزشک متخصص جراحی عمومی

دکتر عبد الحمید چاوشی خامنه
(0)

دکتر عبد الحمید چاوشی خامنه

پزشک متخصص جراحی عمومی

 محمد علی مرادی
(0)

محمد علی مرادی

پزشک متخصص جراحی عمومی


برای غده زیر بغل به چه دکتری مراجعه کنیم
آخرین مطالب
هم
درد
اول
.
.
.